Tre er naturens eget fornybare byggemateriale. Ved å øke bruken av tre kan man redusere klimautslippene fra byggenæringen, og dermed mengden CO2 i atmosfæren. Gjennom innovasjon og utvikling kan Norge bli et forbilde i verdiskapende foredling i bruk av tre.

Politisk handlekraft
Gjennom mer enn 10 år har ulike regjering og storting vært enig at man skal støtte opp om og styrke bruken av tre i det moderne byggeriet. Arbeidet som er lagt ned har resultert i økt bevissthet om klimaeffekten ved bruk av tre, og kompetansen i bruk av tre alene og sammen med andre materialer øker. En rekke dokumenter fra regjeringen støtter opp om visjonen om å bruke mer tre – klimameldingen, bygningsmeldingen, melding om arkitekturpolitikken og landbruks- og matmeldingen.
Regjeringens viktigste virkemiddel for å øke bruken av tre er Trebasert Innovasjonsprogram i Innovasjon Norge – programmet fremmer innovativ og moderne bruk av tre som byggemateriale – både alene og i samspill med andre materialer som betong, stål, glass og stein.
Et av tiltakene for å øke kompetansen i bruk av tre i næringslivet og få opp forbildebygg er Innovasjon Norges tresatsing. Landbruks – og matdepartementet har også gjennom et oppdrag til Statsbygg fått på plass en analyse av hvordan man kan øke bruken av tre i offentlige bygg. Resultatene fra denne analysen vil presenteres i løpet av våren.

Bygg og næring over hele landet
Innovasjon Norges tresatsing har som mål at Norge skal bli et forbilde i verdiskapende foredling i bruk av tre. Gjennom å støtte utviklingen i bruk av tre i forbildebygg og utvikling av trebearbeidende bedrifter får man både klimaeffekt og verdiskapning over hele landet. Byggeaktiviteten i bruk av tre er økende og industraliseringsgraden er også tiltakende. Ved å satse på industrialisering og prefabrikkering av tre vil man kunne redusere kostnadene ved bygg, redusere byggefeil og bygge med tre på nye måter. Alle bedrifter som arbeider med tre alene og i kombinasjon med andre materialer kan søke støtte til utviklingsprosjekter hos Innovasjon Norge.

Studentboligene på Ås, i Halden og i Porsgrunn er eksempler på prosjekter som får støtte fra Trebasert innovasjonsprogram.

Skogens potensial i Norge
I de norske skoger har vi et ressursgrunnlag som gjør det mulig å øke uttaket av tømmer vesentlig. De siste 100 år er den årlige tilveksten i norske skoger fordoblet, mens den årlige hogsten har vært tilnærmet uforandret. Med en forutsetning om miljømessig forsvarlig hogst har Norge et stort potensial for å benytte ressursene til bærekraftig bygg, og annen industri. Innovasjon Norges tresatsing vil i 2013 prioriterer prosjekter som fremmer industri basert på trevirke rettet mot byggenæring. Dette gjelder både bruk av heltre i eksempelvis elementer og moduler, men også gjennom bruk av fiber som isolasjon, plater og kompositter.

Denne artikkelen er en uttalelse fra Krister Moen hos Innovasjon Norge og Trebasert Innovasjonsprogram